RODO

Bezpiecznie przechowujemy Twoje dane

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), chcielibyśmy zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest BRASCO INTEGRATOR Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą: ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane to pozyskaliśmy je:

 1. bezpośrednio od Państwa
 2. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł
 3. od Państwa Pracodawcy w ramach realizowanej inwestycji lub usługi

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (baza kontrahentów);
 3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez BRASCO INTEGRATOR Sp. z o.o. Sp. K. ;
 4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez BRASCO INTEGRATOR Sp. z o.o. Sp. K. samodzielnie;
 5. dochodzenie roszczeń;
 6. archiwizacja danych związanych z prowadzonymi inwestycjami/usługami;
 7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na BRASCO INTEGRATOR Sp. z o.o. Sp. K.      

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. pracownikom naszej firmy, kontrahentom oraz podmiotom współpracującym przy danej inwestycji/usłudze;
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. kancelariom prawnym, którym spółka zleci np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować BRASCO INTEGRATOR Sp. z o.o. Sp. K. do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez BRASCO INTEGRATOR Sp. z o.o. Sp. K. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W toku przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

W sprawie ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora
jak powyżej lub na adres e-mail: dane.osobowe@brasco.com.pl , z dopiskiem "Dane osobowe".

 

Z poważaniem

BRASCO INTEGRATOR sp . o.o. sp.k.