System Gaszenia Gazem

Wartość sprzętu komputerowego, a przede wszystkim danych w serwerowniach mają ogromną wartość. Wówczas, gdy danych nie da się odtworzyć w prosty sposób na skutek np. pożaru, ochrona tego pomieszczenia nabiera szczególnego znaczenia.

Systemy gaszenia gazem są bardzo skutecznym systemem uzupełniającym ochronę obiektu przed pożarem. Jego działanie ukierunkowane jest na likwidacje powstałego już pożaru. Zasada działania systemu polega na bezpośrednim wyrzucie środka gaśniczego do chronionego pomieszczenia. Wyrzut środka gaśniczego jest ostatnią fazą procedury ochrony budynku przez systemy sygnalizacji pożaru

Ugaszenie pożaru we wczesnej krytycznej fazie to najskuteczniejszy sposób uniknięcia nieodwracalnych szkód oraz związanych z nimi kosztów napraw, dlatego nasz system daje wymierne oszczędności w kwotach odtowrzenia infrastruktury po pożarze, często wielokrotnie przewyższających koszt wykonania naszej instalacji gaśniczej opartej o gaz HFC227ea lub inergen.

Wykonane przez nas instalacje i dostarczane urządzenia projektowane są tak, aby spełniać wymagania norm oraz posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia instytutów i placówek certyfikujących, takich jak:
•    CNBOP-Polska, Certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Aprobata Techniczna CNBOP
•    PZH-Polska, Atest Państwowego Zakładu Higieny na środek gaśniczy
•    znak budowlany B na zgodność z wymaganiami dyrektywy CPD Unii Europejskiej (Obowiązek znakowania Stałych Urządzeń Gaśniczych znakiem budowlanym B wynika z ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późń. zm).)
•    Znakowanie CE i П (Pi) na zgodność z dyrektywami PED i TPED
 

W przypadku zaineresowania produktem prosze o zapoznanie się z naszą ulotką oraz kontakt z naszym biurem w celu przygotowania oferty.